Nieuws

Verslag van de Algemene ledenvergadering van Modelvliegclub Beaufort 7

Plaats: Burgemeester Kromplein 6 1657 AH Abbekerk
Datum: 21-03-2024

Opening:
Om 19.35 uur opent William de vergadering. En heet iedereen van harte welkom en bedankt eenieder voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar.

 1. Agenda:
  De agenda wordt doorgenomen en er wordt niets toegevoegd of gewijzigd.
 2. Notulen:
  De notulen van de ALV van 30 maart 2023 worden door de voorzitter doorgenomen en hierop komen geen op of aanmerkingen.
 3. Ingekomen stukken:
  De secretaris geeft een opsomming van de ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag van de secretaris:
  Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgedragen en schets hiermee een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Hoogte en dieptepunten waren o.a. het midzomeravondvliegen, het overlijden van Henk P*, de as verstrooiing van Louwris B* en het bezoek aan de najaars ALV van de KNVvL.
 5. Rekening en verantwoording van het beheer van de Penningmeester over 2023:
  Vincent geeft verslag van de financiële staat van de vliegclub en hieruit blijkt dat we het jaar positief hebben afgesloten. Verder zijn er geen bijzonderheden. De meeste kosten zijn ook dit jaar weer de afdracht aan de KNVvL en de Dixie.
 6. Verslag van de kascommissie en aansluitend de verkiezing kascommissie 2024:
  Pieter geeft namens hem en Arthur verslag van de kascommissie en deelt mee dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd en geeft de vergadering het advies de penning- meester decharge te verlenen. Bij de aansluitende verkiezing van de kascommissie stelt Aad zich beschikbaar en vervangt hiermee Pieter die na twee jaar uit de commissie stapt. De kascommissie voor 2024 wordt nu gevormd door Arthur S* en Aad S*.
 7. Begroting inkomsten en uitgaven 2024:
  Vincent geeft een inzicht in de begroting voor het nieuwe jaar en heeft dit ruim opgezet waardoor het lijkt alsof er volgend jaar geld bij moet. In de praktijk valt het meestal mee en blijven de uitgaven binnen de begroting. De kosten voor de eventueel benodigde vergunning van het IL&T zijn nog niet meegenomen in de begroting. Op het voorstel om de contributienota voor de leden van Beaufort 7 in het vervolg niet meer per post maar per email te versturen komen geen bezwaren.
 8. Activiteiten:
  De onderhoudsdag wordt vastgesteld op zaterdag 20 april. De langste dag van het jaar valt dit jaar op een vrijdag, maar de voorkeur is om het midzomeravondvliegen op woensdag 19 juni te houden. Chris heeft een mooie flyer gemaakt voor een fly-in op ons veld, dit wordt door het bestuur echter niet georganiseerd maar wanneer er leden zijn die dit willen organiseren en een goed doordacht plan hebben is dit bespreekbaar.
 9. KNVvL:
  Er is nog steeds niets duidelijk wat betreft de nieuwe wetgeving/regels modelvliegen van het IL&T. Bij de leden administratie van de KNVvL wordt behoorlijk wat veranderd. De leden administratie voor de hele KNVvL wordt nu voor alle afdelingen gelijk en daardoor zijn ze van plan om de afdracht weer individueel te innen waardoor het clublidmaatschap lijkt te verdwijnen. Welke gevolgen dit heeft voor de clubkorting is nog niet duidelijk. Inmiddels is er nieuwe software voor de ledenadministratie bij de KNVvL geïnstalleerd en voor de uitleg hiervan neemt Klaas, die als secretaris toegang heeft tot deze administratie, deel aan een Webinar om alle instellingen van dit programma onder de knie te krijgen.
 10. Expres leeg*
 11. Rondvraag:
  Bij de rondvraag vraagt Fred of de Dixie weer omgewisseld kan worden voor een beter exemplaar. Pieter gaat hierover bellen met de betreffende instantie.
  Dennis vraagt of we het KNVvL pasje niet meer krijgen, dit wordt nu een app op de telefoon maar kan nog wel aangevraagd worden.
  Carlo vraagt of het nog zinvol is om het veld vlak te rollen. Hier is de Firma Zwaan voor benaderd en die heeft aangegeven dat het weinig zin en nauwelijks effect heeft.
  Cees biedt al zijn modelvliegspullen te koop aan, mocht niemand geïnteresseerd zijn dan verdwijnt het volgens hem in de afvalbak.
 12. Sluiting van de vergadering:
  William sluit de vergadering en draagt de voorzittershamer over aan Vincent die vervolgens William bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren en overhandigd hem een kleine attentie. William wordt door de aanwezigen bedankt met een warm applaus voor zijn vele jaren als voorzitter.

Aansluitend aan de vergadering gaf Hans W* een interessante presentatie over de ontwikkeling van modelbouwzenders vanaf het prille begin tot heden.

*Sommige info is weggelaten

Update! De aanvangstijd voor de ALV is naar voren verplaatst. Wij beginnen om 19:30, binnenloop is vanaf 19:20.

Op 21 maart word onze jaarlijkse ALV gehouden op het vaste adres in Abbekerk. Opgave loopt via de mail die u binnenkort ontvangt.

Afgelopen 7 januari hadden wij de nieuwjaarsreceptie van Beaufort 7. met een opkomst van 16 leden hebben we teruggekeken op afgelopen jaar en hebben wij ook vooruit gekeken voor 2024. hierin kwam o.a naar voren William aftredend voorzitter is en het stokje overdraagt aan Dhr.Vacant.

In de mail ontvangt u nog een uitnodiging voor de ALV 2024. Deze zal plaatsvinden op onze vaste locatie in het dorpshuis van Abbekerk